Výhoda registrace

Registrovaným zákazníkům na našem eshopu, budou průběžně zasílaný emaily s akční nabídkou našeho zboží. Tímto tak budete mít přehled o novinkách v našem eshopu.

 

U nás můžete bezpečně zaplatit


 

 

 OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky a záruka

Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Obchodní podmínky pro Bazar použitého či opotřebovaného zboží a záruka

Při prodeji použitého zboží prodávající ze zákona neodpovídá za vady, které se projeví později, než při převzetí zboží. U prodeje použitého zboží se záruka nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení , které měla věc při převzetí kupujícím. Záruku poskytujeme 3 měsíce od převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá podle § 616 odst. 1 obč. zák. pouze za vady, které prodávaná věc má již při převzetí (což musí kupující prokázat), přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení. Pokud se však vada vyskytne v prvních dvanácti měsících (§620, 626 o.z.) po převzetí zboží, musí prokazovat prodávající, že vada vznikla teprve po převzetí zboží - pokud to neprokáže, zákon stanoví v § 616 odst. 4 vyvratitelnou domněnku, že se jedná o vadu, která již existovala v době převzetí. Nejde však o záruku (tou je totiž odpovědnost za vady, které se projeví až po převzetí zboží).

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

 

Registrace

Nakupování v internetovém obchodě není podmíněno registrací. Registrace zákazníků je zdarma. Zákazník, který se zaregistruje, získá přístup ke svému osobnímu účtu, na kterém může sledovat stav svých objednávek (přijatá, expedováno zboží, apod.).

 

Výběr zboží

Výběr zboží v elektronickém obchodě lze provést rychle a pohodlně. Pro zobrazení více informací o vybraném zboží klikněte přímo na typ konkrétního přístroje. V zobrazeném detailu si pak můžete prohlédnout obrázek a ostatní technické parametry.

 

Vyhledávání

V našem internetovém obchodě může každý zákazník použít textové vyhledávání, které slouží pro rychlý přístup k našemu zboží.

Příklad:

  • hledané slovo: mio c520
    výsledek: mio c520
  • hledané slovo: Xbox 360
    výsledek: Xbox 360

 

Ceny

Všechny ceny jsou konečné (nejsme plátci DPH). Vždy zaplatíte pouze cenu výrobku, která je uvedena na našich stránkách. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Snažíme se ceny garantovat a změna se děje pouze výjimečně. Ceny jsou platné do odvolání. (Poskytujeme slevy, které ceny výrobků snižují. Jednotlivé akční slevy se nedají vzájemně kombinovat a sčítat.)

 

Záruční podmínky


1. Délka záruky

Délka záruky u nových výrobků je 24 měsíců. Zákazník je srozuměn s tím, že zboží se zárukou kratší než 24 měsíců je použité. Na použité zboží  je poskytována záruka 3 měsíce. Záruka se nevztahuje na baterie notebooků, navigací, mobilních telefonů. Zboží nemusí obsahovat ovladače či návod. Drobné vady na vzhledu (prasklinky, oděrky, vybledlé barvy...) nelze vzhledem k charakteru zboží reklamovat.


2. Uplatnění záruky

Kupující je povinen doručit reklamovanou věc na své náklady a riziko na adresu reklamačního oddělení (uvedena v záručním listu). Je třeba informovat se dopředu u prodávajícího, zda se adresa nezměnila. K zásilce musí být přiložena kopie faktury a co nejpřesnější popis závady. Zboží musí být řádně zabaleno a zajištěno proti poškození během přepravy. Součástí musí být také veškeré příslušenství, které bylo společně s reklamovanou věcí při nákupu dodáno (CD nosiče, kabely, dokumentace...). Zboží zaslané na náklady prodávajícího či na dobírku nebude přijato. Při chybném nebo neúplném popisu závady, taktéž v případě, že věc nebude vykazovat popsanou závadu, resp. se na závadu záruka nevztahuje, může být naúčtován kupujícímu poplatek ve výši 170 Kč (výše dopravy nazpět k zákazníkovi).


3. Způsob řešení záruky

Prodávající si vyhrazuje právo zajistit opravu resp. výměnu zboží prostřednictvím pověřené servisní organizace. V případě výměny bude kupujícímu zaslán výrobek stejných či lepších parametrů. Dle vlastního uvážení může prodávající vyřešit reklamaci vrácením zaplacené částky. Prodávající se zavazuje, že reklamaci vyřeší co nejrychleji, nejpozději však do 30ti dnů. Vyreklamovaná věc bude zaslána kupujícímu zpět na náklady prodávajícího.


4. Zánik na uplatnění záruky

Záruka se nevztahuje:

- na vady vzniklé při poškození, zejména mechanickém, které bylo způsobeno nevhodnou manipulací nebo nešetrným či neodborným zacházením

- na vady vzniklé při dopravě a vinou špatného skladování

- na zboží, u něhož byly porušeny ochranné nálepky, pečeti, nálepky se sériovým číslem a podobně

- na vady vzniklé připojením zařízení na elektrickou síť, která neodpovídá platné státní normě

- na vady vzniklé nedostatečným zabezpečením zařízení proti vlivům okolního prostředí (otřesy, prach, vlhkost, elektrostatické a elektromagnetické pole, teplota atd.)

- na vady vzniklé vinou nevhodného spotřebního materiálu, nebo při překročení jeho životnosti

- použitím nesprávného (nelegálního) programového vybavení (škody způsobené počítačovými viry)

- v případě neodborného servisního zásahu jinou, než prodávajícím pověřenou osobou

- na vady vzniklé živelnou pohromou


Rada na závěr: pokud zjistíte, že výrobek má závadu, před jeho zasláním na reklamaci nám popište problém na náš e-mail, či nám zavolejte. Často se stává, že závada se dá velmi snadno pomocí naší rady odstranit.

 

Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

Objednáváte-li zboží jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena.

  • Odešlete dopis (email) s textem: "o odstoupení od smlouvy (číslo objednávky) s žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží". Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě.
  • Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci). Zboží nesmí jevit známky užívání a musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit.
  • Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží.
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží budou vráceny na váš účet po doručení zboží na naši adresu do 30-ti kalendářních dnů. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet, jiný způsob vrácení peněz není možný.